Dopravní legislativa
Stručný přehled základních pojmů

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. definuje odpovědnost státu za zabezpečení základní dopravní obslužnosti jako základního práva občanů na dostupnou a finančně únosnou dopravní službu.

Základní pojmy

Základní dopravní obslužnost
Základní dopravní obslužnost územního obvodu je zajištění přiměřené dopravy pro všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.

Veřejný zájem, tedy rozsah dopravního zabezpečení ve veřejném zájmu uplatňuje vůči dopravcům příslušný krajský úřad, což by mělo zabezpečit skutečné potřeby obyvatel. Proto tyto potřeby by měly vycházet z požadavků občanů a následně obcí a krajské úřady po posouzení uplatněných přepravních požadavků by je měly smluvně zabezpečit u dopravců.

Ostatní dopravní obslužnost
Ostatní dopravní obslužností je zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje. Na zajištění dopravní obslužnosti uzavírá obec s dopravcem závazek veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby.

Silniční doprava pro cizí potřeby
Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejiž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí

Linková osobní doprava
Je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy, a to jako vnitrostání nebo mezinárodní.

Přitom se rozumí:
  • veřejnou linkovou dopravou doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb. Pokud je doprava uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou autobusovou dopravu
  • zvláštní linkovou dopravou doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením ostatních osob
Aktualizováno 14.11.2006 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 3.6.2023 v 07:09