ČSAD autobusy Plzeň - Smluvní přepravní podmínky
 Přepravní podmínky
Smluvní přepravní podmínky

Ke stažení: Smluvní přepravní podmínky
(název souboru podminky20210101.pdf, velikost 467 kB)

vyhlášené dopravcem Z-Group bus a.s., Divize ČSAD autobusy Plzeň,
V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň, csadplzen@csadplzen.cz, www.csadplzen.cz
s platností od 1. 1. 2021
v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a předpisy s pravidelnou osobní dopravou přímo souvisejícími.

Všeobecná ustanovení
Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a živých zvířat na všech linkách provozovaných dopravcem.

Přepravní smlouva, jízdní doklady
Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní zastávky do zastávky cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (jízdné) dle tarifu.

Přepravní smlouva je uzavřena:
 • jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že nastoupí do vozidla jen s platným jízdním dokladem,
 • nebo v druhém, častějším případě cestující nastoupí do vozidla bez jízdenky a tu ihned po nastoupení zakoupí a zaplatí řidiči, převezme a překontroluje.
Přepravní smlouva je splněna:
 • řádným provedením přepravy ve smluvním rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy
 • za splnění přepravní smlouvy se rovněž považuje provedení přepravy v jiném než smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem, nebo pověřenou osobou.
Jízdním dokladem je:
 • jízdenka pro jednotlivou jízdu zakoupena u řidiče autobusu nebo v předprodeji,
 • jízdenka časová opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti v přesně vymezeném rozsahu, zpravidla nahraná na čipové kartě
 • průkaz, jehož držitel má dle zvláštního předpisu či tarifu právo na bezplatnou přepravu
 • ve stanovených spojích se cestující též prokazuje zaplacenou místenkou

Jízdenka, kterou cestující obdrží, musí obsahovat obchodní jméno dopravce, nástupní a cílovou zastávku, druh a výši jízdného, výši slevy na jízdném, údaj o platnosti a další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití a to zejména číslo linky, spoje, identifikaci řidiče, datum apod.

Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
 • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené př. řádem, tarifem či vyhl. smluvními podmínkami
 • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti použití
 • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly záměrně pozměněny
 • je použit neoprávněnou osobou
 • uplynula doba jeho platnosti
 • nejde o originál

Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.
Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat. Je-li neplatnost jízdenky způsobena vinou dopravce, vydá pověřená osoba cestujícímu druhopis jízdenky.

Placení jízdného a místenek
Jízdenky pro jednotlivou jízdu bez místenky nutno zakoupit ihned po nástupu do vozidla u řidiče, v předprodeji se neprodávají.
V zájmu plynulosti přepravy si cestující dopředu připraví pokud možno přesnou částku k úhradě jízdného u řidiče. Pokud cestující použije k úhradě jízdného u řidiče bankovku s hodnotou, na kterou nebude mít řidič vratné, má řidič možnost bankovku přijmout a na dlužnou částku je zmocněn vydat a podepsat doklad "Uznání dluhu". Na základě předložení originálu tohoto dokladu má cestující právo na vrácení dlužné částky, které uplatní nejdříve druhý následující pracovní den v době od 8 do 16 hodin v přepravní kanceláři Plzeň,CAN. Cestující má na linkách provozovaných společností Z-Group bus a.s., Divize ČSAD autobusy Plzeň možnost platit jízdné bezhotovostně čipovou kartou vydanou touto společností. Informace podá každý řidič autobusu a všechny přepravní kanceláře. Jízdenky pro jednotlivou jízdu s místenkou, nebo místenku, pokud je tato možnost dána v poznámce pod jízdním řádem, je možno zakoupit v předprodejních kancelářích a místech specifikovaných v poznámce.

Poskytování rezervačních služeb
Cestující, který si předem kupuje místo k sezení, současně ohlásí, jde-li o místo pro osobu mladší 12 let, cestujícího se psem, dětským kočárkem, s vozíkem pro invalidy, nebo osobu s omezenou možností pohybu nebo orientace.

Řidič vozidla veřejné linkové osobní dopravy nebo jiná pověřená osoba dopravcem vybavená odznakem kruhového tvaru s vyobrazením autobusu, nápisem "KONTROLA" a "VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA", nebo obdélníkovou visačkou s nápisem ČSAD autobusy Plzeň, logem a nápisem ve žlutém poli "KONTROLA" a kontrolním číslem, je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících a plynulosti dopravy. Na vyžádání se pověřená osoba prokazuje služebním průkazem s fotografií a kontrolním číslem.

Pověřená osoba je oprávněna:
 • vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku
 • vyloučit z přepravy cestujícího, nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo svým chováním obtěžuje ostatní cestující a narušuje bezpečnost přepravy; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího
 • nepřipustit k přepravě, nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou pohodlné a bezpečné přepravy ostatních cestujících, nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky
 • uložit cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.
Cestující je mj. povinen:
 • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti, nebo bezpečnosti ostatních cestujících
 • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo prokázat totožnost k pozdějšímu vymáhání
 • na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení přepravního řádu, za znečištění vozidla, za rušení a jiné obtěžování ostatních cestujících, za nedodržení pokynu a příkazu pověřené osoby.

Výše přirážky k jízdnému
Neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, činí přirážka 1000 Kč. V případě okamžité úhrady na místě se přirážka snižuje na 500 Kč.
Snížení se však neposkytuje, pokud došlo k padělání jízdního dokladu, jeho použití neoprávněnou osobou, nebo použití průkazu na slevu po více jak 30 dnech po skončení jeho platnosti.
V případě nezletilých dětí do 15 let věku činí přirážka 500 Kč.

Nemá-li cestující při kontrole u sebe osobní časovou jízdenku na příslušné období platnosti nebo doklad či průkaz opravňující k bezplatné přepravě, ale do 30 dnů ode dne kontroly se požadovaným dodatečně prokáže, snižuje se přirážka na 100 Kč.

Neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného za cestovní zavazadlo, dokladem o zaplacení sjednané ceny za spoluzavazadlo nebo přepravuje psa mimo schránu bez nasazeného náhubku či vodítka, činí výše přirážky 100 Kč.

Pro případ nedodržení přepravního řádu, nebo neuposlechnutí pokynu pověřené osoby, nebo znečištění vozidla, rušení klidné a bezpečné přepravy, nebo jiné obtěžování cestujících se stanovuje výše přirážky 500,- Kč a zároveň cestující uhradí vzniklou škodu, kterou způsobil např. z nedbalosti, nebo v opilosti.

V odůvodnitelných případech může být výše přirážky výjimečně snížena.

Pohledávka za neuhrazenou přirážku či jízdné může být dále postoupena třetí straně.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě

 • nemá zakoupenou jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její zakoupení před nástupem do vozidla,
 • nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku na místě,
 • odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo, nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám,
 • mluví za jízdy na řidiče,
 • vyhazuje z vozidla předměty, nebo je nechá vyčnívat z vozidla,
 • nastupuje do vozidla prohlášené pověřenou osobou za obsazené,
 • uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 • zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče, nebo v prostoru kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled a řízení vozidla,
 • brání ostatním cestujícím ve výstupu nebo nástupu do vozidla,
 • kouří ve vozidle (včetně elektronické cigarety),
 • chová se hlučně, obtěžuje ostatní cestující, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku,
 • znečišťuje vozidlo a cestující svým nevhodným chováním nebo oděvem,
 • poškozuje vozidlo, vnitřní prostory vozidla, snaží se násilím otevírat dveře vozidla,
 • vnáší do vozidla nebalené potraviny a otevřené nápoje v neuzavíratelných obalech, které mohou poškodit či znečistit vozidlo nebo cestující.

Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. Je-li místo k sezení vybaveno bezpečnostním pásem, cestující je povinen jej užít.
Cestující může do vozidla nastoupit, nebo z něj vystoupit jen v zastávce a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující před nastupujícími. Jsou-li dveře vozidla označeny zvlášť pro nástup a pro výstup, je cestující povinen pro nástup a výstup použít dveře dle označení.
Jedná-li se o zastávku na znamení, musí cestující na zastávce zvednutím paže dát najevo, že hodlá do vozidla nastoupit, cestující, který je ve vozidle a chce vystoupit, musí včas použít signalizační zařízení ve vozidle k tomu určené.
Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanovenou zastávku, smí cestující vystoupit nebo nastoupit jen se souhlasem řidiče popř. jiné pověřené osoby.

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení.
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení ve vozidle vyhrazených a označených pro přepravu těchto osob.
Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující obsadit jen v tom případě, není-li toto místo nárokováno cestujícím s platnou místenkou a nejedná-li se o spoj, na který si cestující musí zakoupit místenku.

Přeprava dětí
Děti do šesti let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let.
Cestující s dítětem, které je dle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.
Dětem do 12 let věku, nebo výšky do 150 cm není z bezpečnostních důvodů povoleno obsazovat první řadu sedadel v autobusu.

Přeprava dětských kočárků
Na spojích základní dopravní obslužnosti je umožněna přeprava minimálně jednoho kočárku s dítětem. Tento musí být zajištěn proti pohybu a pod přímým dohledem osoby, která s kočárkem do vozidla nastoupila. Cestující si pomoc při nástupu a výstupu zajistí sám.
Nástup cestujícího s kočárkem pouze do označených dveří. Cestující neprodleně po nástupu zakoupí jízdenku u řidiče. Dětský kočárek s dítětem do 6 let je přepravován bezplatně.
Dětský kočárek bez dítěte je přepravován jako spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo.

Přeprava jízdních kol
Jízdní kola jsou přepravována jako spoluzavazadla v prostoru pro cestující nebo samostatně mimo vozidlo v přívěsu nebo nosiči (tzv. cyklobus). Výjimka a způsob přepravy kol jsou uvedeny v poznámkách pod jízdním řádem.
Jízdní kolo přepravované cyklobusem musí být před nakládkou zbaveno všech snadno odnímatelných součástí. Dopravce neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. K přepravě cyklobusy jsou přijímána jízdní kola, jejichž hodnota nepřesahuje částku 30000 Kč.
Při zjištění poškození, zničení či ztrátě jízdního kola během přepravy cyklobusem, je cestující povinen tuto skutečnost ihned (nejpozději při výdeji jízdního kola) nahlásit pověřené osobě (řidiči), který sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnění případné náhrady škody. Na později uplatněný požadavek nebude brán zřetel.
Elektrokola se přepravují pouze v případě bezproblémového naložení a za pomoci cestujícího. Cestující je povinen odejmout z elektrokola baterii. Přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií s váhou elektrokola nad 20 kg není umožněna.
Řidič může přepravu elektrokola, popřípadě jiného přepravního prostředku, odmítnout, pokud není svými parametry způsobilé k přepravě a hrozí jeho poškození.

Přeprava žáků a studentů
Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (žákovské jízdné) mají žáci a studenti všech škol ve věku od 18 do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo konzervatoři v denní nebo prezenční formě studia.
Žákovské jízdné se poskytuje celoročně a bez ohledu na důvod a trasu jízdy.
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného. Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření přepravní kanceláři dopravce.
Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.
Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace má ve vozidle právo na obsazení místa k sezení na místech pro ně vyhrazených a označených. Jiný cestující, který toto místo obsadil, je povinen na požádání cestujícího s omezenou schopností pohybu místo uvolnit.
Pro výstup z autobusu může cestující s omezenou schopností pohybu a orientace použít i přední dveře označené jen pro nástup.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy. Přepravu osob na invalidním vozíku je možné uskutečnit jen s vědomím řidiče a za těchto podmínek:

 • řidič může odmítnout takovouto přepravu pokud to technické provedení vozidla, obsaditelnost vozidla a bezpečnost přepravy nedovolují,
 • imobilní osoba je povinna zajistit si předem pomoc při nakládání a vykládání vozíku,
 • vozík musí být ve vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost spolucestujících a zajištěn proti samovolnému pohybu,
 • vozík musí být ve vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost spolucestujících,
 • před výstupní zastávkou musí imobilní osoba, popř. doprovod, včas oznámit řidiči úmysl vystoupit z vozidla.
 • pokud je vozidlo vybaveno nájezdovou rampou nebo zvedací plošinou, manipulace s ní je cestujícím zapovězena.

Ruční zavazadlo
Ruční zavazadlo se přepravuje bezplatně. Jedná se o snadno přenosné věci (taška, kabelka, malý kufřík apod.), které může cestující mít u sebe, na klíně nebo je může bez problémů umístit pod sedadlo nebo nad sedadlo do odkládací sítě.

Spoluzavazadlo
Rozměry a hmotnost spoluzavazadel jsou uvedeny ve vyhlášeném ceníku jízdného.

Cestovní zavazadlo
Jako cestovní zavazadlo může cestující vzít s sebou zavazadlo, které se skládá nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho z nich nepřesáhne 15 kg. Řidič vozidla, popř. pověřená osoba s konečnou platností určí, zda bude zavazadlo přijato k přepravě jako cestovní zavazadlo, či spoluzavazadlo.
K přepravě jsou přijímána cestovní zavazadla, jejichž hodnota nepřesahuje částku 5000 Kč.

Přeprava živých zvířat
V poznámce pod jízdním řádem příslušné linky je uvedeno, zda jsou živá zvířata z přepravy vyloučena. V ostatních případech se živá zvířata přepravují jako spoluzavazadlo jen pod dohledem cestujícího. Drobná domácí zvířata se přepravují uzavřena v koších, přenosných klecích nebo v jiných vhodných schránách s pevným nepropustným dnem.
Beze schrány může cestující vzít do vozidla psa s nasazeným pevným bezpečným náhubkem, drženým nakrátko na vodítku. Ve vozidle můžou být takto přepravováni maximálně dva psi, a to od stejného cestujícího. Řidič, nebo pověřená osoba může přepravu psa vyloučit z důvodu obsaditelnosti vozidla, nebo bezpečnosti přepravy.
Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, nebo asistenčního psa, doprovázejícího jinak postiženou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit, ani jeho přepravu odmítnout. Tito psi nemusí mít náhubek ani vodítko.

Práva z přepravní smlouvy
Potvrzování skutečností, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy, se potvrzují v provozovně uvedené v záhlaví jízdního řádu příslušné linky, nebo na správě společnosti.

Vrácení jízdného
Vrácení jízdného, resp. jízdného s místenkou zakoupeného v předprodeji se řídí smluvními podmínkami provozovatele předprodejních služeb (AMSBUS), příslušného dopravce, nebo prodejce.
Nenastoupí-li cestující se zakoupenou jízdenkou, nebo jízdenkou s místenkou, cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení jen jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku zakoupenou prostřednictvím AMSBUS vrátí v příslušné předprodejní kanceláři v čase, jež stanoví provozovatel AMSBUS, u ručního prodeje v přepravní kanceláři dopravce 30 minut před odjezdem spoje.
Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné uplatnit nárok na vrácení jízdného jen za předpokladu, že cestující předloží jízdenku potvrzenou pracovníkem dopravce (řidič, dispečer autobusového nádraží, pověřená osoba), že chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:

 • děti do 6 let věku;
  nárok na bezplatnou přepravu zaniká, jestliže jde o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, bylo-li dítěti na žádost doprovodu zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení, nebo zaujímá-li dítě s doprovodem v autobuse, jehož místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení,
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, viditelně označený asistenční pes,
 • ruční zavazadlo,
 • dětský kočárek s dítětem do 6 let,
 • vozíky pro invalidy držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
 • dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P,
 • tašky na kolečkách, které do vozidla s sebou bere držitel průkazu ZTP a ZTP/P.

Přepravní kanceláře dopravce:

Plzeň (CAN)
Centrální autobusové nádraží, Husova 60, tel.: 377 327 272

Přeštice
Husova 918, tel.: 377 982 283, 377 982 281

Odchylky od platnosti těchto obecných smluvních přepravních podmínek mohou být pro jednotlivé linky závazně stanoveny v poznámkách v jízdním řádu, popřípadě ve speciálních tarifech.

Aktualizováno 4.2.2021 © Zbyněk Hupák
AKV bus a.s. ČSAD autobusy Plzeň
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Využijete v autobuse služby bezdrátového Internetu?

 ano
1948 hlasů, 65%
 ne, nemám vhodné zařízení
73 hlasů, 2%
 ne, mám vlastní mobilní Internet
300 hlasů, 10%
 ne, nechci využívat Internet
658 hlasů, 22%

Celkem 2979 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 S1 Center
 Dostupná Šumava
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
 Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

IRISBUS Crossway 10.6M Linkové autobusy IRISBUS Crossway 10.6M

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
únor 2023

50 let
Ladislav Braun (5.)
řidič, Rokycany

55 let
Pavel Zýka (18.)
řidič, Rokycany

65 let
Lubomír Hrabák (6.)
řidič, Přeštice


březen 2023

55 let
Josef Talůžek (5.)
řidič, Nepomuk

65 let
Lubomír Adámek (30.)
řidič, Kralovice